نرخ پرواز تهران به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۲ (ویژه مبعث) به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۳:۴۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) ، و در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۱۴۱۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۴۱۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و یک هزار تومان) ، و در ساعت ۱۵:۴۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان ( یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۱۴۱۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و یک هزار تومان) ، در ساعت ۲۳:۴۵ به مبلغ ۱۵۱۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و یک هزار تومان) و در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۲:۴۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و  شش هزار تومان) و در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۵۱۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان ) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۹:۲۵ به مبلغ ۱۵۱۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و یک هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۱۵۱۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و یک هزار تومان) و در ساعت ۱۰:۱۵ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز