قیمت بلیط تهران به مشهد برای تاریخ ۹۶/۵/۲۰ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۹:۰۵ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان)، در ساعت ۲۳:۱۵ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان)، در ساعت ۲۳:۴۵ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان)، در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان)، در ساعت ۰۵:۴۵ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۵:۳۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۵:۳۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان)، در ساعت ۲۳:۰۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز