قیمت پرواز تهران به مشهد برای تاریخ ۹۶/۱/۲۵ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۳:۰۰ به مبلغ ۸۴۰۰۰ تومان (هشتاد و چهار هزار تومان) ، در ساعت ۲۱:۱۵ به مبلغ ۸۶۰۰۰ تومان (هشتاد و شش هزار تومان) ، و در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۸۵۰۰۰ تومان (هشتاد و پنج هزار تومان) ، در ساعت ۲۳:۴۵ به مبلغ ۸۶۰۰۰ تومان ( هشتاد و شش هزار تومان) ، و در ساعت ۱۹:۰۵ به مبلغ ۹۶۰۰۰ تومان ( نود و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۸۶۰۰۰ تومان ( هشتاد و شش هزار تومان) ، در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۸۶۰۰۰ تومان (هشتاد و شش هزار تومان) ، در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان (نود و یک هزار تومان) ، و در ساعت ۱۵:۴۵ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۱:۴۵ به مبلغ ۸۶۰۰۰ تومان (هشتاد و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان (نود و یک هزار تومان) ، در ساعت ۱۹:۲۵ به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان ( نود و یک هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان (نود و یک هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۹۷۰۰۰ تومان ( نود و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز