نرخ پرواز تهران به مشهد برای تاریخ ۹۶/۸/۲۷ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۲۱۶۰۰۰ تومان (دویست و شانزده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۲۲۶۰۰۰ تومان (دویست و بیست و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۲۰ به مبلغ ۲۲۷۰۰۰ تومان (دویست و بیست و هفت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی فشم ایر در ساعت ۰۶:۳۵ به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۹:۱۵ به مبلغ ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۲:۴۰ به مبلغ ۲۳۶۰۰۰ تومان (دویست و سی و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۲۴۲۰۰۰ تومان (دویست و چهل و دو هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ ۲۴۸۰۰۰ تومان (دویست و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۴۰ به مبلغ ۲۵۱۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز