نرخ پرواز تهران به مشهد برای تاریخ ۹۶/۶/۳ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۳:۱۵ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان)، در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان)،در ساعت ۰۵:۴۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان)، در ساعت ۲۳:۴۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان)، در ساعت ۱۲:۱۵ به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۳:۱۰ به مبلغ ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۵:۳۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) و در ساعت ۲۳:۰۰ به ملبغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز