نرخ پرواز تهران به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۹ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۱۶۰۰۰ تومان (یکصد و شانزده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) و در ساعت ۱۵:۴۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۲۰ به مبلغ ۱۲۲۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و دو هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۲:۴۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) و در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۳:۴۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) و در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۳:۴۵ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) ، در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) ، در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هوایپمایی کاسپین در ساعت ۱۰:۱۵ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز