قیمت بلیط تهران به نجف برای تاریخ ۹۶/۶/۱ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۵۲۰۰۰۰ تومان (پانصد و بیست هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۳:۱۵ به مبلغ ۵۳۰۰۰۰ تومان (پانصد و سی هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی العراقی در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ های ۶۱۱۰۰۰ تومان (ششصد و یازده هزار تومان) و ۸۶۰۰۰۰ تومان (هشتصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز