نرخ پرواز تهران به نجف (ویژه محرم) برای تاریخ ۹۶/۷/۱ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۵۲۱۰۰۰ تومان (پانصد و بیست و یک هزار تومان)، در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۵۲۱۰۰۰ تومان (پانصد و بیست و یک هزار تومان) و در ساعت ۱۷:۴۰ به مبلغ ۵۲۱۰۰۰ تومان (پانصد و بیست و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۵۱۱۰۰۰ تومان (پانصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۷۲۱۰۰۰ تومان (هفتصد و بیست و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز