پرواز تهران نجف در ۲۰ مهر ۹۷ با هواپیمایی آتا ساعت ۱۳:۳۰ به طور چارتری ۸۳۸۰۰۰ تومان می باشد.