[charter724]

قیمت بلیط تهران به نجف برای تاریخ ۹۶/۷/۲۱ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۳۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان)، در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۳۹۱۰۰۰ تومان (سیصد و نود و یک هزار تومان) و در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۳۹۱۰۰۰ تومان (سیصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۰۹:۱۵ به مبلغ های ۴۴۱۰۰۰ تومان (چهارصد و چهل و یک هزار تومان) و ۵۳۷۰۰۰ تومان (پانصد و سی و هفت هزار تومان) و ۸۷۶۰۰۰ تومان (هشتصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ های ۴۱۱۰۰۰ تومان (چهارصد و یازده هزار تومان) و ۶۱۱۰۰۰ تومان (ششصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت  ۱۱:۰۰ به مبلغ ۴۴۱۰۰۰ تومان (چهارصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۴۵ به مبلغ ۴۴۱۰۰۰ تومان (چهارصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز