نرخ پرواز تهران به پکن برای تاریخ ۹۶/۹/۲۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ های ۱۴۲۳۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارصد و بیست و سه هزار تومان) و ۳۱۸۳۰۰۰ تومان (سه میلیون و یکصد و هشتاد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز