نرخ پرواز تهران به پکن برای تاریخ ۹۶/۹/۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ های ۱۴۱۴۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارصد و چهارده هزار تومان) و ۳۱۶۷۰۰۰ تومان (سه میلیون و یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز