نرخ پرواز تهران به چابهار برای تاریخ ۹۶/۸/۲۲ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۲۰۶۰۰۰ تومان (دویست و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۵:۰۵ به مبلغ ۲۲۶۰۰۰ تومان (دویست و بیست و شش هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۶:۱۵ به مبلغ های ۲۴۱۰۰۰ تومان (ششصد و چهل و یک هزار تومان) و ۲۹۷۰۰۰ تومان (دویست و نود و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز