قیمت پرواز تهران به کرمان برای تاریخ ۹۶/۱/۳۰ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۱۶۵۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و پنج هزار تومان) ، در ساعت ۲۳:۴۰ به مبلغ ۱۶۵۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و پنج هزار تومان) ، در ساعت ۰۸:۱۰ به مبلغ ۲۵۸۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و هشت هزار تومان) ، در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۲۵۸۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و هشت هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۲۰ به مبلغ ۲۵۸۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و هشت هزار تومان) ، در ساعت ۰۸:۱۰ به مبلغ ۳۲۴۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و چهار هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۲۰ به مبلغ ۳۲۴۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و چهار هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۲۰ به مبلغ ۳۲۴۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و چهار هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ تومان (دویست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز