نرخ پرواز تهران به کیش برای تاریخ ۹۶/۲/۲ (برای امشب) به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۴۰۰۰۰ تومان (چهل هزار تومان) ، در ساعت ۱۲:۴۵ به مبلغ ۴۶۰۰۰ تومان (چهل و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۶۰۰۰۰ تومان (شصت هزار تومان) ، در ساعت ۲۱:۱۵ به مبلغ ۸۰۰۰۰ تومان (هشتاد هزار تومان) ، در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۱۷۵۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان) ، در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۱۷۵۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان) ، در ساعت ۲۱:۱۵ به مبلغ ۱۷۵۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۴۰۰۰۰ تومان (چهل هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ ۴۰۰۰۰ تومان (چهل هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۷۰۰۰۰ تومان (هفتاد هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۳:۱۵ به مبلغ ۱۷۵۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان) و به صورت چارتری در ساعت ۱۹:۱۵ به مبلغ ۸۰۰۰۰ تومان (هشتاد هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۳:۴۵ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز