نرخ پرواز تهران به کیش برای تاریخ ۹۶/۲/۸ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۹:۳۰ به مبلغ ۶۶۰۰۰ تومان (شصت و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۶۶۰۰۰ تومان (شصت و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۷۰۰۰۰ تومان ( هفتاد هزار تومان) ، در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۷۶۰۰۰ تومان (هفتاد و شش هزار تومان) ، در ساعت ۰۶:۲۵ به مبلغ ۷۹۰۰۰ تومان (هفتاد و نه هزار تومان) و در ساعت ۱۲:۱۵ به مبلغ ۷۹۰۰۰ تومان (هفتاد و نه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۰۸:۴۰ به مبلغ ۷۰۰۰۰ تومان (هفتاد هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۷۶۰۰۰ تومان (هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۷۶۰۰۰ تومان (هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۰:۲۰ به مبلغ ۷۶۰۰۰ تومان ( هفتاد وشش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۰:۴۵ به مبلغ ۷۶۰۰۰ تومان (هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۲:۴۵ به مبلغ ۷۹۰۰۰ تومان (هفتاد و نه هزار تومان) و در ساعت ۱۰:۴۰ به مبلغ ۸۰۰۰۰ تومان (هشتاد هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۷۶۰۰۰ تومان (هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز