قیمت بلیط تهران به کیش برای تاریخ ۹۶/۲/۱۵ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۰:۴۵ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۶:۲۵ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) و در ساعت ۱۷:۲۵ به مبلغ ۱۱۵۰۰۰ تومان (یکصد و پانزده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۱۱:۲۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۰:۴۰ به مبلغ ۱۱۶۰۰۰ تومان (یکصد و شانزده هزار تومان) ، در ساعت ۱۲:۴۵ به مبلغ ۱۲۵۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و پنج هزار تومان) ، در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۱۲۱۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و یک هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۳:۱۵ به مبلغ ۱۱۶۰۰۰ تومان (یکصد و شانزده هزار تومان) و در ساعت ۱۹:۱۵ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۹:۲۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز