نرخ پرواز تهران به کیش برای تاریخ ۹۶/۶/۱۸ به شرح زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۹:۱۵ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۷:۴۰ به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ تومان (دویست هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کتسپین در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۴۰ به مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان)، در ساعت ۰۶:۲۵ به مبلغ ۲۲۷۰۰۰ تومان (دویست و بیست و هفت هزار تومان)، در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز