نرخ پرواز تهران به کیش برای ۹۶/۲/۲۲ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۶:۲۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) ، در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) ، در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) و در ساعت ۲۱:۱۵ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزا تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۲۱۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) ، در ساعت ۱۰:۴۰ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) ، در ساعت ۱۲:۴۵ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) ، در ساعت ۰۶:۲۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) و در ساعت ۰۹:۵۵ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۹:۲۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز