قیمت پرواز کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۱/۲۷ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۰۸:۳۰ به مبلغ ۴۶۰۰۰ تومان (چهل و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۵۰۰۰۰ تومان (پنجاه هزار تومان) ، و در ساعت ۰۶:۲۰ به مبلغ ۶۰۰۰۰ تومان (شصت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۲:۴۵ به مبلغ ۵۱۰۰۰ تومان (پنجاه و یک هزار تومان) ، در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۷۱۰۰۰ تومان (هفتاد و یک هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۷۹۰۰۰ تومان (هفتاد و نه هزار تومان) و در ساعت ۲۱:۱۵ به مبلغ ۸۱۰۰۰ تومان (هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۵۱۰۰۰ تومان (پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۵۱۰۰۰ تومان (پنجاه و یک هزار تومان) ، و در ساعت ۱۹:۱۵ به مبلغ ۷۶۰۰۰ تومان (هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ ۵۱۰۰۰ تومان (پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۶۱۰۰۰ تومان (شصت و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۰:۴۵ به مبلغ ۱۰۳۰۰۰ تومان (یکصد و سه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۳:۴۵ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز