نرخ پرواز تهران به کیش برای تاریخ ۹۶/۸/۲۸ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۴۵ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یم هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۱۵۱۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۷:۲۵ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی اترک در ساعت ۰۸:۴۰ به مبلغ ۱۶۱۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز