نرخ پرواز تهران به کیش برای تاریخ ۹۶/۱/۳۰ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۵۶۰۰۰ تومان (پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۶۴۰۰۰ تومان (شصت و چهار هزار تومان) ، در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۸۶۰۰۰ تومان (هشتاد و شش هزار تومان) ، در ساعت ۲۰:۱۵ به مبلغ ۹۹۰۰۰ تومان (نود و نه هزار تومان) ، در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۱۷۵۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۵۵ به مبلغ ۱۷۵۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هفت هزار تومان) ، در ساعت ۲۰:۱۵ به مبلغ ۱۹۲۰۰۰ تومان (یکصد و نود و دو هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۹:۱۵ به مبلغ های ۷۱۰۰۰ تومان (هفتاد و یک هزار تومان) و ۱۷۵۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز