نرخ پرواز تهران به گرگان برای تاریخ ۹۶/۲/۲۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) می باشد.

همچنین با هواپیمایی آسمان به صورت سیستمی در ساعت ۱۰:۳۵ به مبلغ ۱۳۸۰۰۰ تومان (یکصد و سی و هشت هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.

پرواز تهران به گرگان در همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۲۲:۵۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز