نرخ پرواز تهران به گرگان برای تاریخ ۹۶/۶/۲۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۰:۴۵ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) می باشد.

هچنین بلیط تهران به گرگان برای همین تاریخ با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۱۵ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان)، در ساعت ۱۸:۰۵ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) و در ساعت ۱۶:۱۵ به مبلغ ۲۴۱۰۰۰ تومان (دویست و چهل و یک هزار تومان) می باشد.

پرواز تهران به گرگان در همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۲۲:۵۰ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز