قیمت پروار تهران به گرگان برای تاریخ ۹۶/۱/۲۳ به صورت چارتری در ساعت ۱۴:۰۰ با هواپیمایی ایران ایر به مبلغ ۷۱۰۰۰ تومان (هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.

در همین تاریخ پرواز تهران به گرگان به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت های : ۱۸:۴۵ به مبلغ ۱۲۸۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و هشت هزار تومان) و ۱۰:۳۵ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان(یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.

و همچنین این پرواز در تاریخ مذکور با هواپیمایی قشم ایر به صورت چارتری در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۱۴۱۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز