نرخ پرواز تهران به یزد برای تاریخ ۹۶/۲/۱۰ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۰:۰۵ به مبلغ ۸۲۰۰۰ تومان (هشتاد و دو هزار تومان) ، به صورت سیستمی در ساعت ۲۰:۴۵ به مبلغ های ۹۵۰۰۰ تومان (یکصد و نود و پنج هزار تومان) و ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۰:۵۰ به مبلغ ۱۳۹۰۰۰ تومان (یکصد و سی و نه هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۹۵۰۰۰ تومان (نود و پنج هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۵:۲۵ به مبلغ ۱۲۵۰۰۰ تومان (دویست و بیست و پنج هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۳۴۰۰۰ تومان (یکصد و سی و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز