نرخ پرواز تهران به یزد برای تاریخ ۹۶/۹/۱۳ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۱:۲۵ به مبلغ ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۱۵۸۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و هشت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (ِکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۶:۴۰ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز