نرخ پرواز تهران به یزد برای تاریخ ۹۶/۲/۲۴ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۲۰:۴۵  به مبلغ ۸۲۰۰۰ تومان (هشتاد و دو هزار تومان) ، در ساعت ۱۰:۰۵ به صورت سیستمی به مبلغ ۱۰۳۰۰۰ تومان (یکصد و سه هزار تومان) ، در ساغت ۲۰:۴۵ به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۱۴۹۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و نه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۸:۴۰ به مبلغ ۱۴۹۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و نه هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۵:۲۵ به مبلغ ۱۲۳۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و سه هزار تومان) ، در ساعت ۰۵:۲۵ به صورت چارتری به مبلغ ۱۵۳۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و سه هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۱۳۴۰۰۰ تومان (یکصد و سی و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز