پرواز تهران به کرمانشاه برای ۹۷/۷/۲۱ در ساعت ۱۹:۴۰ به طور سیستمی با پرواز آتا ۱۶۱۰۰۰ تومان می باشد.