پرواز چارتری شیراز به تبریز  برای ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۷ با شرکت هوایی قشم ایر ۳۱۵۰۰۰ تومان می باشد.