قیمت پرواز شیراز به تهران برای تاریخ ۹۶/۱/۲۳ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس برای ساعت ۱۸:۱۵ به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان (نود و یک هزار تومان) ، و در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۹۶۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۲۲:۰۵ به مبلغ ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۹۵۰۰۰ تومان (نود و پنج هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری به هواپیمایی قشم ایر در ساعت  ۱۳:۵۰ به مبلغ ۹۶۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) ، و در ساعت ۲۲:۴۰ به مبلغ ۱۰۴۰۰۰ تومان (صد و چهار هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۸:۲۰ به مبلغ ۹۶۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۰۰ به مبلغ ۱۰۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهار هزار تومان) ، در ساعت ۱۰:۴۰ به مبلغ ۱۰۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهار هزار تومان) ، در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۰۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهار هزار تومان) ، در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۰۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز