نرخ پرواز شیراز به لامرد برای تاریخ ۹۶/۲/۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۱۵ به مبلغ ۱۴۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و چهار هزار تومان) می باشد.

همچنین در همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۱۵ به مبلغ ۲۶۰۰۰۰ تومان (دویست و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز