نرخ بلیط شیراز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۳/۴ به صورت زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۲۱۰۰۰۰ تومان (دویست و ده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۴۰ به مبلغ ۱۶۳۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و سه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (ِکصد و سی هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنل پرواز