نرخ پروازی شیراز به کرمانشاه برای ۹۷/۸/۲ ساعت ۱۵:۳۰ سیستمی به مبلغ ۳۸۹۰۰۰ تومان می باشد.