نرخ پرواز شیراز به کرمانشاه برای تاریخ ۹۶/۹/۵ به صورت سیستمی با هوایپمایی آسمان در ساعت ۱۴:۴۰ به مبلغ ۲۳۸۰۰۰ تومان (دویست و سی و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز