نرخ پرواز مشهد به آبادان برایتاریخ ۹۶/۲/۲۴ به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۰:۱۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۴:۰۰ با هواپیمایی زاگرس به مبلع ۲۴۶۰۰۰ تومان (دویست و چهل و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز