قیمت پرواز مشهد به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۲ (ویژه مبعث) به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۱۴۲۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و دو هزار تومان) ، در ساعت ۲۲:۲۵ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) و در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۱:۱۵ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و جهل و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۶:۱۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۲:۲۵ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) و در ساعت ۱۹:۱۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۱:۳۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۲۲:۲۵ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) ، و در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت های ۱۰:۲۰ ، ۱۷:۲۰ ، ۲۱:۲۰ ، ۲۳:۰۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با انیل پرواز