نرخ پرواز مشهد به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۴ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۵:۴۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۷:۳۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) ، در ساعت ۰۶:۱۵ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) ، در ساعت ۰۶:۴۵ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) ، در ساعت ۰۸:۳۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) ، در ساعت ۱۶:۱۵ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) و در ساعت ۱۹:۱۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۵۰ به مبلغ ۱۲۲۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و دو هزار تومان) و در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۵:۰۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) ، در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) ، در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد وسی و پنج هزار تومان) می باشد.

بلیط لحظه آخری مشهد به تهران

لذت پرواز با آنیل پرواز