قیمت بلیط مشهد به شیراز برای تاریخ ۹۶/۹/۲۲ به شرح زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۷:۵۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۱۵۱۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۰:۱۵ به مبلغ ۱۵۱۰۰۰ تومان (ِکصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۶۱۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۶۱۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۳:۱۵ به مبلغ ۱۶۵۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و پنج هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۲۲:۱۰ به مبلغ ۴۱۱۰۰۰ تومان (چهارصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز