نرخ پرواز مشهد به شیراز برای تاریخ ۹۶/۲/۲۵ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) و در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ ۲۳۹۰۰۰ تومان (دویست و سی و نه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاکرس در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۹۶۰۰۰ تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز