پرواز اربعین از مشهد به نجف با هاپیمایی العراقیه برای ۱۹ مهر ماه به قیمت ۱۵۱۵۰۰۰ تومان می باشد.

آشنایی با نرخ بلیط آفری مشهد به نجف از طریق سایت آنیل پرواز