قیمت پرواز مشهد به نجف برای تاریخ ۹۶/۱/۲۲ (ولادت امام علی) به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۰:۴۵ به مبالغ ۴۷۱۰۰۰ تومان (چهارصد و هفتاد و یک هزار تومان) و ۸۶۱۰۰۰ تومان (هشتصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یهک هزار تومان) می باشد.
  • لذت پرواز با آنیل پرواز