نرخ پرواز مشهد به کیش برای تاریخ ۹۶/۱/۲۴ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۷۱۰۰۰ تومان (هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان ( یکصد هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری و سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۵:۴۵ به مبلغ های ۱۱۱۰۰۰ تومان ( یکصد و یازده هزار تومان) ، ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) ، ۴۶۰۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت هزار تومان) ، ۵۴۱۰۰۰ تومان (پانصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز