نرخ پروازی مشهد عسلویه در ۲۵ دی به هواپیمیای سپهران ۵۰۵ هزار تومان است.