نرخ پرواز نجف به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۲۷ به صورت زیر می باشد:

  •  چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۳۷۰۰۰۰ تومان (سیصد و هفتاد هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۱:۳۵ به مبلغ ۴۶۰۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۵۱۱۰۰۰ تومان (پانصد و یازده هزار تومان) و در ساعت ۲۱:۳۰ به مبلغ ۶۲۹۰۰۰ تومان (ششصد و بیست و نه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۷:۱۰ به مبلغ ۶۸۶۰۰۰ تومان (ششصد و هشتاد و شش هزار تومان) و در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۶۸۶۰۰۰ تومان (ششصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز