نرخ پرواز نجف به تهران برای تاریخ ۹۶/۱/۲۹ به صورت زیر می باشد:

  • به صورت چارتری به هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ های ۳۹۱۰۰۰ تومان (سیصد و نود و یک هزار تومان) و ۶۷۷۰۰۰ تومان (ششصد و هفتاد و هفت هزار تومان) ، در ساعت به مبلغ های ۳۹۰۰۰۰ تومان (سیصد و نود و یک هزار تومان) و ۶۵۹۰۰۰ تومان (ششصد و پنجاه و نه هزار تومان) ،به صورت سیستمی در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۵۶۳۰۰۰ تومان (پانصد و شصت و سه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری به هواپیمایی قشم ایر در ساعت های ۱۹:۰۰ به مبلغ های ۴۰۰۰۰ تومان (چهرصد هزار تومان) و ۵۵۰۰۰۰ تومان (انصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۴۱۱۰۰۰ تومان (چهارصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۴۱۱۰۰۰ تومان (چهارصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (جهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ های ۵۰۰۰۰ تومان (پانصد هزار تومان) و ۵۱۵۰۰۰ تومان (پانصد و پانزده هزار تومان) و ۸۷۶۰۰۰ تومان (هشتصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز