نرخ بلیط نجف به تهران برای تاریخ ۹۶/۷/۹ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۳۰۱۰۰۰ تومان (سیصد و یک هزار تومان)، در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۳۳۱۰۰۰ تومان (سیصد و سی و یک هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۴۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۶:۱۵ به مبلغ ۴۵۱۰۰۰ تومان (چهارصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی العراقیه در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ های ۴۱۸۰۰۰ تومان (چهارصد و هجده هزار تومان) و ۴۹۲۰۰۰ تومان (چهارصد و نود و دو هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۰:۱۵ به مبلغ ۵۶۱۰۰۰ تومان (پانصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز