نرخ پرواز نجف به مشهد برای تاریخ ۹۶/۷/۵ (ویژه محرم) به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۵۴۱۰۰۰ تومان (پانصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی العراقیه در ساعت ۲۱:۳۰ به مبلغ های ۶۰۳۰۰۰ تومان (ششصد و سه هزار تومان) و ۷۱۴۰۰۰ تومان (هفتصد و چهارده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۷۱۱۰۰۰ تومان (هفتصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز