پرواز اصفهان به مشهد برای تاریخ سیزدهم فروردین ۹۶ روز یک شنبه ساعت ۱۱:۴۵ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی کاسپین با قیمت ۱۳۶,۵۵۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر اصفهان به مشهد