پرواز بندرعباس به تهران برای تاریخ هفتم فروردین ۹۶ روز دو شنبه ساعت ۱۶:۱۵ بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت ۲۸۱,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر بندرعباس به تهران